Internetfråga: dyk och flygintyg vid samma besök:

Hej!
Jag har ett par frågor om dyk- och flygläkarintyg:
1) Vad innebär en "JAR-FCL 3 klass 2"-undersökning? Vad kostar en sådan och hur lång tid tar det?
2) Vilken typ an medicinsk undersökning behövs för att gå en PADI divemasterkurs? Vad kostar en sådan och är det möjligt att kombinera den med ovan nämnda flygläkarundersökning?
Vänliga hälsningar J-E

====================================================================0

SVAR FRÅGA 1: Vad som ingår i den flygmedicinska undersökning JAR-FCL3 klass 2 framgår av länken längre ned till Luftfartsstyrelsen - se sidan 2 för själva läkarundersökningen.
Tidsåtgång och priser se prislistan under knappen "priser och boka" på www.airmedic.se

En viktig skillnad
mellan flyg och yrkesdyk (dit divemaster räknas) är att flyget har en fungerande kontrollapparat och hårdare straff vid regelbrott. En pilot som gått över tiden måste "grounda" sig själv. Gör han/hon inte det riskeras certifikatet och rättsprocess.
Flyget straffar således den enskilde piloten medan det för dykarens bara är arbetsuppdragaren som "åker dit" - (än så länge).

Flyget har mycket hårdare synkrav och tätare intervaller på vissa moment.
Dykning är mer prestationskrävande och har därför större krav på lungfunktion, arbetsförmåga och ren muskelstyrka.

SVAR FRÅGA 2: Vilken undersökning gäller för PADI-divemaster?
Svar: AFS 2005:6, Militär Sub3, S-30, SD-30
PADI betyder ju ordagrant: Yrkesföreningen för dykinstruktörer.
Ersättning utgår ju alltid i någon form - pengar, naturaförmåner eller meriter för fortsatt karriär.
En divemaster får ofta lyfta, bära, frysa eller svettas mer än andra. Dessutom övervakning av oerfarna dykare med åtföljande ständiga incidenter och tillbud i betydligt högre utsträckning än för vanliga "yrkesdykare".
Divemaster har därför mer anledning än de flesta andra att genomgå en noggrann läkarundersökning både för att skydda sig själv men kanske ändå mer för att fungera som säkerhetsperson för sina gäster/elever/kunder.

Ny kontrollmyndighet: Vid årsskiftet 2008/2009 kommer Luftfarts-, Sjöfarts-, Järnvägsstyrelsen och Vägverket att slås ihop till Transportstyrelsen.
Vi kan då räkna med att dykarna hamnar under luppen och jag rekommenderar starkt att man anpassar sig till en hårdare kontrollapparat.

Jag rekommendera att man gör en större yrkesmässig undersökning för att skydda sig själv rent medicinskt men framför allt för att gardera sig juridiskt mot skadeståndskrav, vilka kan bli betydande, då dessa bygger på förlust av sannolik arbetsinkomst. Det är många aktie- och fondmäklare som dyker .....

"Dubbla intyg" kräver extra tid, så lägg till 30minuter till det mest tidskrävande.
Det underlättar om du har fyllt i blanketter för båda intygstyperna.

Pris på extraintyg beror på vad som behöver göras ytterligare - t.ex. Ekg, spirometri, audiometri, blodprovstagning, remisskrivelser och svarshantering.
Vissa intyg kanske inte kräver ytterligare undersökning men desto mer pappersarbete vilket  drar tid och därmed kostnad - t.ex. lastbilskörkort.
Många tycker att intygen är dyra men glömmer då (helt naturligt) att det kostar både pengar och många år att skaffa sig behörigheter och erfarenheter. Sen ser man förstås inte bakomliggande administrativt arbete, tfnsamtal, brev och annat.
Som företagsläkare beräknar man denna administrativa tid till ca 50% av den direkta besökstiden.

========================================================

Länk till Luftfartsstyrelsens regelsamling.
Dykeri: se nederst.

Sök på
http://www.lfs.luftfartsstyrelsen.se - välj i sidhuvudet "Gällande författning": JAR
(BCL upphör under 2008 - JAR-FCL-formuläret gäller alla flygundersökningar)
BCL = Bestämmelser för Civil Luftfart = >Sveriges nationella bestämmelser JAR = Joint Aviation Requirement = "EU-regler" (nya på väg)

Om JAR: -> JAR Gemensamma luftfartsbestämmelser -> JAR-FCL 3 Flygcertifikat (medicinska bestämmelser) -> Del 1 - Föreskrifter
Inledning
Kapitel A - Allmänna krav
Kapitel B - Medicinska krav för klass 1
Kapitel C - Medicinska krav för klass 2
Kapitel B+C - Tillägg till kapitel B och C

För frågor om dispenser och medicinska specialbedömningar hänvisas direkt till Luftfartsstyrelsens certifikatsavdelning.

S-30: SCUBA 30m

AFS 2005:6

Offshoredykning (Norsk pdf)

Offshoredykläkare (HSE - England)

Sportdykarförbundet dykläkarlista