BLODTRYCKSMEDICINER  OCH DYKNING -  HÖGT BLODTRYCK - HYPERTONI

En mycket vanlig fråga dels pga av högt blodtryck är mycket vanligt men mest till följd av att blodtrycksmedicinering blivit allt vanligare som följd av blodtrycksgränserna sänkts.

Tidigare hinder vid vissa blodtrycksmediciner bygger ofta på den s.k. försiktighetsprincipen. Viktigaste är bakomliggande sjukdom, eventuella komplikationer av högt blodtryck och den sammanvägda bilden av riskfaktorer.

Dessutom har forskningen visat en samsjuklighet vid t.ex. diabetes och njurfunktionsnedsättning där ännu lägre blodtryck eftersträvas.

Den totala bilden med både bakomliggande riskfaktorer, status (kroppsbedömning) och det allmänna leverne måste vägas samman vilket ofta kan kräva fysiologisk testning som arbets-ekg (konditionstest räcker sällan), 24-timmarsblodtryck, ultraljudsundersökning av hjärtat mm.

 

För mer info om olika läkemedelsgrupper se dels svenska www.fass.se och engelskspråkiga  DAN http://www.dan.org/medical/articles/article.asp?articleid=11